Przegląd zagadnień jakimi zajmuje się Grupa

(więcej szczegółów można znaleźć w zakładce Badania Naukowe)

ImageSPEKTROSKOPIA CZĄSTECZEK VAN DER WAALSOWSKICH W WIĄZCE NADDŹWIĘKOWEJ

● badanie cząsteczkowych struktur energetycznych: metoda wiązki naddźwiękowej i techniki spektroskopii laserowej
● rejestracja i symulacje indukowanych laserowo widm wzbudzenia i widm fluorescencji
● doświadczalna weryfikacja hipotezy kowalencyjnej domieszki do wiązania vdW w cząsteczkowych stanach elektronowych
● współpraca: W. Jastrzębski (IF PAN), E. Fry (TAMU), M. Czajkowski, J.B. Atkinson (Uniw. w Windsor);
artykuł przeglądowy: Phys. Reports 369 (2002) 177Image GENERACJA PAR SPLĄTANYCH ATOMÓW W PROCESIE FOTODYSOCJACJI CZĄSTECZEK DWUATOMOWYCH

● techniki doświadczalne pomiaru korelacji atomowych
● metoda weryfikacji nierówności Bella dla neutralnych atomów
● potencjalne zastosowania w kryptografii kwantowej - komputery kwantowe
●współpraca: E. Fry (TAMU), Th. Walther (TU Darmstadt)
artykuł popularno-naukowy: Postępy Fizyki 59(1) (2008) 4

 

 

ROZWÓJ TECHNIK LASEROWYCH DO SPEKTROSKOPII CZĄSTECZKOWEJ

● szerokopasmowe i wąskopasmowe lasery barwnikowe
● techniki generacji wyższych harmonicznych
● techniki rejestracji i analizy fluorescencji cząsteczkowej
●współpraca: E. Fry (TAMU), Th. Walther (TU Darmstadt)


 

 

  Image OBLICZENIA AB INITIO I SYMULACJE WIDM CZĄSTECZKOWYCH

● obliczenia potencjałów cząsteczkowych
● obliczenia dipolowych momentów przejść
● techniki analizy fluorescencji cząsteczkowej
● współpraca: M. Krośnicki (Uniwersytet Gdański), C. Western (Uniwersytet w Bristol)


Image
EFEKT OPTOGALWANICZNY W BADANIACH PLAZMY


● laserowe badania wyładowania w lampach z katodą wnękową
● dynamiczny efekt optogalwaniczny
● współpraca: R. Djulgerova (IF BAN Sofia)
artykuł: IEEE T. Plasma Sci. 37 (2009) 159

Image BADANIA CZĄSTECZEK PRZY UŻYCIU PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO

● badania cząsteczek atmosferycznych (np. SF5CF3)
● współpraca: M. Stankiewicz (UJ)
artykuł: Phys. Chem. Chem. Phys. 8 (2006) 5199