Zimne atomy

Od 1997 roku nasza grupa dysponuje kilkoma pułapkami magneto-optycznymi na atomy. Zajmujemy się nowatorskimi metodami diagnostyki zimnych atomów opartymi na spektroskopii nieliniowej. Stosując metodę pompa-próbka rejestrujemy jednocześnie widma absorpcji i mieszania czterech fal. Analiza tych widm pozwala na zbadanie właściwości zimnych atomów znajdujących sie we włączonej pułapce.

Nowe materiały

Lasery o małej mocy są już od pewnego czasu stosowane w leczeniu licznych schorzeń, pomimo że fizyczny mechanizm skutków ich działania jest bardzo niejasny.

Magnetometria

Magnetometria atomowa wykorzystuje związek między własnościami optycznymi ośrodka, a zewnętrznym polem magnetycznym.

Plazma indukowana laserem

Spektroskopia plazmy indukowanej laserowo to technika analityczna, która polega na zogniskowaniu wiązki laserowej na powierzchni próbki lub w gazie i generowaniu plazmy. Plazma taka następnie emituje światło, którego własności zależą - między innymi - od składu próbki. Dlatego analiza widma świecącej plazmy pozwala na identyfikację materiału badanej próbki.

Zastosowania

Rozwijamy zastosowania fotoniki w następujących kierunkach:

1) Konstrukcja czujników słabych pól magnetycznych (DC, AC, RF) opartych na efektach magneto-optycznych w parach atomowych oraz w kryształach diamentu z centrami barwnymi

Spektroskopia cząsteczek i informacja kwantowa

Laserowa spektroskopia cząsteczek van der waalsowskich w wiązce naddźwiękowej jest źródłem informacji o potencjałach elektronowych stanów wzbudzonych i stanu podstawowego.

Laboratorium Krakowsko-Berkeleyowskie

Od 1998 roku fizycy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (UCB) oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (UJ) współpracują w łączonych projektach badawczych w zakresie fizyki atomowej i fo

Projekty badawcze

 Prowadzone w Zakładzie Fotoniki badania są finansowane zarówno przez instytucje krajowe, np.