Research projects

The projects conducted in the Photonics Deaprtment are financed both by the national institutions, like the National Science Center, and by the international ones, like EU or NATO. Below, we present the recently realized projects and grants. 

Details about the particular project can be accessed after clicking on the title of the project.

 

Projekty krajowe/National projects

 • 2009 - 2012 Badanie plazmy indukowanej laserowo metodami spektroskopii emisyjnej... N N202 031136
  Kierownik: dr hab. Krzysztof Dzierżęga
  Źródło finansowania/Financial source: Narodowe Centrum Nauki
  Sprawozdanie z realizacji grantu
  Opis projektu:

  Projekt dotyczy badania własności plazmy indukowanej laserowo szeroko stosowanej w nanotechnologii, obróbce materiałów czy analizie materiałowej. W szczególności, z uwagi na dominującą rolę elektronów w procesach wzbudzenia, rekombinacji i jonizacji, istotnym jest zbadanie ich dynamiki i rozkładu przestrzennego, a także temperatur poszczególnych rodzajów cząstek tworzących tego typu plazmę. 

  W naszych badaniach stosować będziemy takie techniki laserowe jak ropraszanie Thomsona - celem wyznaczenia gęstości i temperatury elektronów, rozpraszanie Rayleigha - w celu wyznaczenia koncentracji cząstek ciężkich i obrazowania powstającej w plazmie fali uderzeniowej, czy rozpraszanie Ramana. Mamy nadzieję, że wyniki naszych prac przyczynią się do lepszego zrozumienia procesów zachodząccyh w plazmie laserowej, określenia stanu jej równowagi termicznej, w konsekwencji do poprawy czułuści i dokładności metody plazmy indukowanej laserowo jako techniki analizy skłau materiałów.

 • 2009 - 2011 Nieliniowe efekty magnetooptyczne w zimnych atomach rubidu N N202 046337
  Kierownik: Adam Wojciechowski
  Źródło finansowania/Financial source: NCN
 • - 2014 Badanie własności plazmy indukowanej laserowo w konfiguracji dwóch impulsów rozdzielonych w czasie, NCN 2011/01/N/ST2/05107
 • - 2014 Rozpraszanie światła laserowego w diagnostyce plazmy typu LIBS; Etiuda NCN 2013/08/T/ST2/00062
 • - 2013 Spektroskopia cieczy i gazów w światłowodach mikrostrukturalnych, NCN 2011/01/N/ST2/02391