Plazma indukowana laserem

Spektroskopia plazmy indukowanej laserowo to technika analityczna, która polega na zogniskowaniu wiązki laserowej na powierzchni próbki lub w gazie i generowaniu plazmy. Plazma taka następnie emituje światło, którego własności zależą - między innymi - od składu próbki. Dlatego analiza widma świecącej plazmy pozwala na identyfikację materiału badanej próbki.

Nasza grupa prowadzi badania mające na celu poznanie podstawowych własności plazmy generowanej laserowo, których znajomość jest istotna dla jej późniejszego zastosowania. Używany przez nas układ eksperymentalny pozwala na jednoczesne wykorzystanie wielu komplementarnych metod diagnostycznych, takich jak metody spektroskopowe lub aktywne metody rozproszeniowe, polegające na próbkowaniu plazmy impulsem laserowym i analizie widma rozproszonego promieniowania.
W naszych eksperymentach jeden skupiony impuls laserowy wytwarza plazmę, a drugi próbkuje ją po pewnym, wybranym czasie. Układ detekcji pozwala na obserwację zarówno emisji z samej plazmy jak i światła na niej rozproszonego. Synchronizacja czasowa wszystkich elementów umożliwia analizę ewolucji obłoku plazmowego.

Eksperymenty:

Tą tematyką zajmują się:

Najnowsze publikacje

Tytuł Autor Czasopismo Rok
Plasma Stark effect of He II Paschen-α: Resolution of the disagreement between experiment and theory F. Sobczuk, K. Dzierżęga. E. Stambulchik Physical Review E 2022
Two-color laser scattering for diagnostics of hydrogen plasma F. Sobczuk, K. Dzierżęga, W. Zawadzki, B. Pokrzywka, E. Stambulchik Plasma Sources Sci. Technol. 31, 115012 2022
Studies of spectral line merging in a laser-induced hydrogen plasma diagnosed with two-color Thomson scattering Krzysztof Dzierżęga, Franciszek Sobczuk,Evgeny Stambulchik, Bartłomiej Pokrzywka Physical Review E 2021
Experimental and theoretical studies of Stark profiles of Ar I 696.5 nm spectral line in laser-induced plasma K. Dzierżęga, W. Zawadzki, F. Sobczuk, M. Lamine Sankhe, S. Pellerin, M. Wartel, W. Olchawa, A. Bacławski, A. Bartecka J Quant Spectrosc Radiat Transfer 237, 106635 2019
Study of Stark broadening of Li I 460 and 497nm spectral lines with independent plasma diagnostics by Thomson scattering K. Dzierżęga, T. Pięta, W. Zawadzki, E. Stambulchik, M. Gavrilović-Božović, S. Jovićević and B. Pokrzywka Plasma Sources Science and Technology 27, 025013 2018
Investigation of thermodynamic equilibrium in laser-induced aluminum plasma using the Halpha line profiles and Thomson scattering spectra M. Cvejic, K. Dzierżęga, and T. Pięta Appl. Phys. Lett. 107, 024102 2015
Laser spectroscopy of thermal plasma B. Pokrzywka, K. Dzierżęga, A. Mendys and S. Pellerin Physica Scripta 2014
Investigation of the local thermodynamic equilibrium of laser-induced aluminum plasma by Thomson scattering technique A. Mendys, M. Kański, A. Farah-Sougueh, S. Pellerin, B. Pokrzywka, K. Dzierżęga Spectrochimica Acta Part B 2014
What can we learn about laser-induced plasmas from Thomson scattering experiments K. Dzierżęga, A.Mendys, B. Pokrzywka Spectrochimica Acta Part B 2014
Simultaneous measurement of electron and heavy particle temperatures in He laser-induced plasma by Thomson and Rayleigh scattering K. Dzierżęga, A. Mendys, B. Pokrzywka, W. Zawadzki, and S. Pellerin Applied Physics Letters 102, 134108 2013