Prace wykonane w Zakładzie Fotoniki

Możesz również sprawdzić propozycje prac w Zakładzie Fotoniki.

Rok Autor Rodzaj pracy Tytułikona sortowania
2000 Tomasz M. Brzozowski magisterska Absorpcja i mieszanie czterech fal w chmurze zimnych atomów rubidu
2020 Grzegorz Łukasiewicz licencjacka Analiza danych pomiarowych z sieci zsynchronizowanych magnetometrów atomowych
2020 Krzysztof Jończy licencjacka Aplikacja do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w laboratorium
2020 Tomasz Pięta doktorska Badania porównawcze plazmy indukowanej laserem z zastosowaniem optycznej spektroskopii emisyjnej i laserowego rozpraszania Thomsona
2018 Tomasz Krehlik licencjacka Badanie centrów barwnych NV- w diamencie- zastosowanie środowiska Qudi
2008 Barbara Baran magisterska Badanie dwuwymiarowych struktur atomowych
2007 Michał Grabiec magisterska Badanie nieliniowych optycznych własności materiałów metodą Z-skanu
2019 Michał Czaja licencjacka Badanie przestrzennych rozkładów centrów barwnych azot-wakancja (NV-) w diamencie
2002 Łukasz Bratasz doktorska Badanie stałych struktury atomowej metodą mieszania czterech fal w plazmie łukowej
2007 Agnieszka Pilch magisterska Badanie struktur energetycznych cząsteczek Zn2 w wiązce naddźwiękowej.
2011 Ada Agnieszka Umińska magisterska Badanie własności światłowodów fotonicznych
2020 Tomasz Krehlik magisterska Badanie zjawiska elektromagnetycznie indukowanej przezroczystości w układzie kaskadowym w atomach rubidu
2007 Maria Chodacka magisterska Budowa i charakterystyka źródła światła z diodami luminescencyjnymi do reakcji fotodynamicznych
2001 Andrzej Noga magisterska Budowa i diagnostyka pułapki magneto-optycznej. Badanie zderzeń zimnych atomów rubidu w polu świetlnym
2008 Wojciech Siwiński magisterska Budowa jednomodowego lasera ze wzmacniaczem kwantowym
2010 Artur Stabrawa magisterska Budowa pułapki MOT z atomami strontu dla metrologii kwantowej
2011 Daniel Rudnicki magisterska Centra barwne azot-wakancja w diamentach
2010 Wiktoria Januś licencjacka Centra barwne w diamentach
2015 Paulina Komorek licencjacka Centra barwne w diamentach i ich zastosowanie w biologii i w medycynie
2012 Wiktoria Januś magisterska Centrum NV- w diamencie
2018 Wojciech Talik licencjacka Charakterystyka procesów relaksacyjnych w komórkach z parami atomowymi
2020 Krzysztof Prościński licencjacka Charakterystyka wielokanałowego źródła prądowego
2003 Michał Zawada doktorska Collective effects in a cloud of cold, dense atoms
2007 Paulina Nakielna i Jan Czerwiec magisterska Czujniki magnetyczne wykorzystujące efekt Faradaya
2018 Konrad Sumara licencjacka Detekcja kwantowa z wykorzystaniem centrum NV‾ w diamencie
2019 Krystian Puczka magisterska Development of experimental set-up for spectroscopy of van der Waals molecules - from controlled excitation to efficient detection of fluorescence
2007 Danuta Siwińska magisterska Diagnostyka kinematyki zimnych atomów 85Rb metodą spektroskopii ramanowskiej
1999 Michał Zawada magisterska Diagnostyka pułapki magneto-optycznej
2006 Krzysztof Brzozowski magisterska Diagnostyka zimnych atomów
2020 Marcin Turek magisterska Domowa stacja meteorologiczna ze zdalnym odczytem danych
2010 Marcin Witkowski doktorska Doświadczalne badania kondensatu Bosego-Einsteina atomów 87Rb
2020 Wojciech Talik magisterska Drukowanie laserowe w szkłach zawierających jony srebra
2015 Krystian Sycz doktorska Dynamika stanów superpozycji zimnych atomów 85Rb
2012 Krzysztof Stanik licencjacka Efekty magneto-optyczne w zimnych gazach atomowych
2003 Szymon Pustelny magisterska Efekty magnetooptyczne w parach atomowych
2005 Maria Brzozowska doktorska Efekty odrzutu i lokalizacji atomów w pułapce magnetooptycznej
2007 Grzegorz Głaczyński magisterska Fluorescencja krwi po wzbudzeniu porfirynowego pasma Soreta
2016 Anna Kozińska doktorska Fotoreaktywność i efektywność fotodynamiczna nowej generacji fotosensybilizatorów w układach modelowych i komórkowych
2020 Mikołaj Kałdan licencjacka Impulsowa manipulacja spinem centrum barwnego azot-wakancja w krysztale diamentu
2014 Tomasz Stós licencjacka Impulsowa spektroskopia mikrofalowa w centrach barwnych NV-
2011 Dariusz Kotas licencjacka Indukowana światłem desorpcja atomów z powierzchni
2004 Teresa Trepka magisterska Kalibracja częstości w spektroskopii laserowej
2011 Adam Wojciechowski doktorska Koherencje kwantowe w zimnych atomach
2009 Justyna Mech magisterska Lasery VCSEL do zastsowań w spektroskopii
2007 Adam Wojciechowski magisterska Magnetometr atomowy
2008 Szymon Pluta magisterska Magnetometr w reżimie samooscylacji
2018 Irena Rodzoń magisterska Mapowanie pól biomagnetycznych
2002 Agnieszka Płachta magisterska Medyczne zastosowania promieniowania laserowego w niskoenergetycznej terapii laserowej
1999 Sylwia Zielińska magisterska Mieszanie czterech fal przy użyciu lasera o pracy ciągłej
2017 Mariusz Mrózek doktorska Mikrofalowa spektroskopia saturacyjna w centrach barwnych NV− w diamentach
2014 Franciszek Sobczuk licencjacka Modelowanie sygnałów optycznych otrzymywanych metodą z-skanu
2003 Wojciech Lewoczko magisterska Modyfikacja prędkości światła w gazach atomowych
2010 Aleksandra Wolak magisterska Nanocząstki srebra w strukturze szkła – ich wytwarzanie i właściwości optyczne
2009 Maria Koczwara magisterska Nieliniowa magnetorotacja w polu ziemskim
2005 Karolina Ewa Duś magisterska Nieliniowe zjawiska magnetooptyczne w parach rubidu
2015 Artur Stabrawa doktorska Nieliniowe zjawiska optyczne w ultra-zimnych atomach rubidu
2010 Paweł Anielski magisterska Nieliniowy efekt Faradaya w 3He
2008 Krystian Sycz magisterska Nieliniowy efekt Faradaya w rezonatorze
2020 Przemysław Pogorzelec magisterska Non-linear optics in microstructured optical fibers filled with gases
2007 Szymon Pustelny doktorska Nonlinear magneto-optical effects
2018 Ada Umińska doktorska Nonlinear optics experiments with rubidium-filled fibre-optics structure
2004 Tomasz M. Brzozowski doktorska Nonlinear spectroscopy of atoms in magneto-optical trap
2020 Magdalena Nędza licencjacka Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego przy pomocy magnetometrów atomowych
2008 Joanna Alicja Gut magisterska Obrazowanie zimnych atomów w pułapkach dipolowej i magneto-optycznej
2009 Leszek Krzemień doktorska Optyczna pułapka dipolowa dla atomów rubidu
2012 Julia Sudyka magisterska Optyczne metody manipulacji stanem kwantowym
2011 Piotr Wcisło magisterska Optyczne metody mapowania pola magnetycznego
2017 Irena Rodzoń licencjacka Optyczne pomiary pól biomagnetycznych
2008 Marcin Bober magisterska Optyczne wzorce częstotliwości
2019 Kazimierz Migdał licencjacka Podwajanie częstotliwości lasera 1560 nm z wykorzystaniem kryształu PPLN
2017 Daniel Rudnicki doktorska Podłużna relaksacja spinowa w centrach barwnych azot - wakancja w diamencie
2011 Marcin Bartosik magisterska Pomiar długości fali z wykorzystaniem światłowodowych siatek Bragga
1998 Andrzej Szymański magisterska Pomiar prawdopodobieństw przejść elektronowych dla wybranych poziomów jonu kryptonu Kr II
1981 Maria Stanek doktorska Pomiar względnych wartości prawdopodobieństw przejść elektronowych w atomach i jonach bizmutu
2018 Julia Sudyka doktorska Przesuniecia poziomów energetycznych w precyzyjnej magnetometrii atomowej
1999 Tadeusz Pałasz doktorska Pułapka magneto-optyczna i spektroskopia zimnych atomów rubidu
2001 Maria Mączyńska magisterska Pułapkowanie i pomiar temperatury zimnych atomów
2010 Krzysztof Brzozowski doktorska Silnie nierezonansowa atomowa optyczna pułapka dipolowa z laserem CO2
2010 Adam Sałacki magisterska Spektrofotometr w badaniach materiałowych
1999 Michał Łukomski magisterska Spektroskopia atomowa z zastosowaniem czterech fal
2003 Michał Łukomski doktorska Spektroskopia cząsteczek van der waalsowskich w strumieniu naddźwiękowym. Charakterystyka stanów elektronowych w CdKr i Cd2.
2014 Tomasz Urbańczyk doktorska Spektroskopia dimerów w wiązce naddźwiękowej - w kierunku kwantowego splątania atomów
2009 Kacper Baster magisterska Spektroskopia jonizacyjna w pułapce magneto-optycznej
2007 Marek Ruszczak doktorska Spektroskopia laserowa cząsteczek kadm-gaz szlachetny i kadm-kadm produkowanych w wiązce naddźwiękowej.
2004 Leszek Krzemień magisterska Spektroskopia nieliniowa atomów rubidu
2013 Dariusz Kotas magisterska Spektroskopia w materiałach fotonicznych - światłowodach mikrostrukturalnych
2019 Franciszek Sobczuk magisterska Spektroskopia wysokiej zdolności rozdzielczej z użyciem spektrometru i interferometru Fabry’ego-P´erota w zastosowaniu do impulsowych źródeł światła
2023 Joanna Sobczuk doktorska Spektroskopia wzbudzenia i emisji stanów rydbergowskich dwuatomowych molekuł van der Waalsa zawierających metale 12. grupy układu okresowego
2014 Barbara Wajnchold doktorska Spektroskopowe zastosowania światłowodów mikrostrukturalnych
2010 Marcin Piotrowski magisterska Spowalniacz Zeemana dla atomów rubidu
2002 Witold Zawadzki magisterska Stabilizacja laserów półprzewodnikowych
2005 Paweł Lefek magisterska Stabilizacja pracy lasera He-Ne
2020 Mateusz Sieńczuk licencjacka System do zdalnego monitorowania parametrów eksperymentu
2020 Mateusz Rus licencjacka System nadzorowania laboratoriów z wykorzystaniem Raspberry Pi oraz serwera MySQL
1996 Łukasz Bratasz magisterska Temperatura i promieniowanie plazmy erozyjnej
2012 Eric P. Corsini doktorska The Saga of Light-Matter Interaction and Magneto-optical Effects Applications to Atomic Magnetometry, Laser-cooled Atoms, Atomic Clocks, Geomagnetism, and Plant Bio-magnetism
2020 Franciszek Juras magisterska Tomografia stanów kwantowych w parach rubidu
2004 Agata Kaja Będkowska magisterska Transport zimnych atomów między pułapkami magneto-optycznymi
2012 Tomasz J. Pięta magisterska Układ optyczny do badania zimnych atomów
2017 Piotr Put magisterska Układ pomiarowy do badania materiałów metodą rezonansu magnetycznego w zerowym polu