Prace wykonane w Zakładzie Fotoniki

Możesz również sprawdzić propozycje prac w Zakładzie Fotoniki.

Rokikona sortowania Autor Rodzaj pracy Tytuł
1981 Maria Stanek doktorska Pomiar względnych wartości prawdopodobieństw przejść elektronowych w atomach i jonach bizmutu
1984 Bartłomiej Pokrzywka doktorska Wyznaczanie szerokości starkowskich linii spektralnych i względnych wartości prawdopodobieństw przejść w atomach germanu
1992 Krzysztof Dzierżęga doktorska Wyznaczanie parametrów starkowskich i względnych prawdopodobieństw przejść elektronowych dla linii widmowych Ar II
1996 Łukasz Bratasz magisterska Temperatura i promieniowanie plazmy erozyjnej
1998 Andrzej Szymański magisterska Pomiar prawdopodobieństw przejść elektronowych dla wybranych poziomów jonu kryptonu Kr II
1999 Sylwia Zielińska magisterska Mieszanie czterech fal przy użyciu lasera o pracy ciągłej
1999 Michał Łukomski magisterska Spektroskopia atomowa z zastosowaniem czterech fal
1999 Tadeusz Pałasz doktorska Pułapka magneto-optyczna i spektroskopia zimnych atomów rubidu
1999 Michał Zawada magisterska Diagnostyka pułapki magneto-optycznej
2000 Tomasz M. Brzozowski magisterska Absorpcja i mieszanie czterech fal w chmurze zimnych atomów rubidu
2001 Łukasz Kulig magisterska Zastosowanie lasera impulsowego w spektroskopii atomowej
2001 Maria Mączyńska magisterska Pułapkowanie i pomiar temperatury zimnych atomów
2001 Andrzej Noga magisterska Budowa i diagnostyka pułapki magneto-optycznej. Badanie zderzeń zimnych atomów rubidu w polu świetlnym
2002 Łukasz Bratasz doktorska Badanie stałych struktury atomowej metodą mieszania czterech fal w plazmie łukowej
2002 Witold Zawadzki magisterska Stabilizacja laserów półprzewodnikowych
2002 Agnieszka Płachta magisterska Medyczne zastosowania promieniowania laserowego w niskoenergetycznej terapii laserowej
2003 Wojciech Lewoczko magisterska Modyfikacja prędkości światła w gazach atomowych
2003 Szymon Pustelny magisterska Efekty magnetooptyczne w parach atomowych
2003 Michał Zawada doktorska Collective effects in a cloud of cold, dense atoms
2003 Michał Łukomski doktorska Spektroskopia cząsteczek van der waalsowskich w strumieniu naddźwiękowym. Charakterystyka stanów elektronowych w CdKr i Cd2.
2004 Sylwia Zielińska doktorska Własności fizyczne plazmy MIG-MAG
2004 Aleksandra Magdalena Niewadzi magisterska Wyznaczanie względnych prawdopodobieństw przejść elektronowych w Kr III w oparciu o widma spektroskopii fourierowskiej
2004 Tomasz M. Brzozowski doktorska Nonlinear spectroscopy of atoms in magneto-optical trap
2004 Leszek Krzemień magisterska Spektroskopia nieliniowa atomów rubidu
2004 Teresa Trepka magisterska Kalibracja częstości w spektroskopii laserowej
2004 Agata Kaja Będkowska magisterska Transport zimnych atomów między pułapkami magneto-optycznymi
2005 Maria Brzozowska doktorska Efekty odrzutu i lokalizacji atomów w pułapce magnetooptycznej
2005 Karolina Ewa Duś magisterska Nieliniowe zjawiska magnetooptyczne w parach rubidu
2005 Paweł Lefek magisterska Stabilizacja pracy lasera He-Ne
2006 Krzysztof Brzozowski magisterska Diagnostyka zimnych atomów
2007 Michał Grabiec magisterska Badanie nieliniowych optycznych własności materiałów metodą Z-skanu
2007 Szymon Pustelny doktorska Nonlinear magneto-optical effects
2007 Adam Wojciechowski magisterska Magnetometr atomowy
2007 Maria Chodacka magisterska Budowa i charakterystyka źródła światła z diodami luminescencyjnymi do reakcji fotodynamicznych
2007 Grzegorz Głaczyński magisterska Fluorescencja krwi po wzbudzeniu porfirynowego pasma Soreta
2007 Danuta Siwińska magisterska Diagnostyka kinematyki zimnych atomów 85Rb metodą spektroskopii ramanowskiej
2007 Paulina Nakielna i Jan Czerwiec magisterska Czujniki magnetyczne wykorzystujące efekt Faradaya
2007 Marek Ruszczak doktorska Spektroskopia laserowa cząsteczek kadm-gaz szlachetny i kadm-kadm produkowanych w wiązce naddźwiękowej.
2007 Agnieszka Pilch magisterska Badanie struktur energetycznych cząsteczek Zn2 w wiązce naddźwiękowej.
2008 Agata Mendys magisterska Zdegenerowane mieszanie czterech fal w argonowej plazmie termicznej wytwarzanej w łuku kaskadowym stabilizowanym ścianą
2008 Joanna Alicja Gut magisterska Obrazowanie zimnych atomów w pułapkach dipolowej i magneto-optycznej
2008 Wojciech Siwiński magisterska Budowa jednomodowego lasera ze wzmacniaczem kwantowym
2008 Marcin Bober magisterska Optyczne wzorce częstotliwości
2008 Barbara Baran magisterska Badanie dwuwymiarowych struktur atomowych
2008 Krystian Sycz magisterska Nieliniowy efekt Faradaya w rezonatorze
2008 Przemysław Zgoda magisterska Wąskopasmowy laser barwnikowy do badań spektroskopowych cząsteczek.
2008 Szymon Pluta magisterska Magnetometr w reżimie samooscylacji
2009 Justyna Mech magisterska Lasery VCSEL do zastsowań w spektroskopii
2009 Kacper Baster magisterska Spektroskopia jonizacyjna w pułapce magneto-optycznej
2009 Maria Koczwara magisterska Nieliniowa magnetorotacja w polu ziemskim
2009 Leszek Krzemień doktorska Optyczna pułapka dipolowa dla atomów rubidu
2009 Marcin Strojecki doktorska Zimne molekuły w wiązce naddźwiękowej a badanie własności wiązania atomowego.
2010 Marcin Piotrowski magisterska Spowalniacz Zeemana dla atomów rubidu
2010 Aleksandra Wolak magisterska Nanocząstki srebra w strukturze szkła – ich wytwarzanie i właściwości optyczne
2010 Rafał Piotr Sopalla licencjacka Wytwarzanie nanocząstek srebra w szkle nanosekundowymi impulsami laserowymi
2010 Adam Sałacki magisterska Spektrofotometr w badaniach materiałowych
2010 Jakub Kawałko magisterska Wykorzystanie metod i układów optycznych do pomiaru stabilności materiałów fotodegradowalnych
2010 Artur Stabrawa magisterska Budowa pułapki MOT z atomami strontu dla metrologii kwantowej
2010 Paweł Anielski magisterska Nieliniowy efekt Faradaya w 3He
2010 Krzysztof Brzozowski doktorska Silnie nierezonansowa atomowa optyczna pułapka dipolowa z laserem CO2
2010 Marcin Witkowski doktorska Doświadczalne badania kondensatu Bosego-Einsteina atomów 87Rb
2010 Wiktoria Januś licencjacka Centra barwne w diamentach
2011 Marcin Bartosik magisterska Pomiar długości fali z wykorzystaniem światłowodowych siatek Bragga
2011 Dariusz Kotas licencjacka Indukowana światłem desorpcja atomów z powierzchni
2011 Ada Agnieszka Umińska magisterska Badanie własności światłowodów fotonicznych
2011 Daniel Rudnicki magisterska Centra barwne azot-wakancja w diamentach
2011 Adam Wojciechowski doktorska Koherencje kwantowe w zimnych atomach
2011 Piotr Wcisło magisterska Optyczne metody mapowania pola magnetycznego
2012 Julia Sudyka magisterska Optyczne metody manipulacji stanem kwantowym
2012 Tomasz J. Pięta magisterska Układ optyczny do badania zimnych atomów
2012 Wiktoria Januś magisterska Centrum NV- w diamencie
2012 Marcin Bober doktorska Zimne atomy strontu dla zastosowań metrologicznych
2012 Witold Zawadzki doktorska Wyznaczanie parametrów Starka linii widmowych metodami spektroskopii laserowej
2012 Krzysztof Stanik licencjacka Efekty magneto-optyczne w zimnych gazach atomowych
2012 Eric P. Corsini doktorska The Saga of Light-Matter Interaction and Magneto-optical Effects Applications to Atomic Magnetometry, Laser-cooled Atoms, Atomic Clocks, Geomagnetism, and Plant Bio-magnetism
2013 Dariusz Kotas magisterska Spektroskopia w materiałach fotonicznych - światłowodach mikrostrukturalnych
2013 Marcus H. E. Koenig licencjacka Zastosowanie lasera włóknowego w budowie optycznej pułapki dipolowej do wytworzenia kondensatu Bosego-Einsteina atomów rubidu
2014 Barbara Wajnchold doktorska Spektroskopowe zastosowania światłowodów mikrostrukturalnych
2014 Tomasz Stós licencjacka Impulsowa spektroskopia mikrofalowa w centrach barwnych NV-
2014 Franciszek Sobczuk licencjacka Modelowanie sygnałów optycznych otrzymywanych metodą z-skanu
2014 Tomasz Urbańczyk doktorska Spektroskopia dimerów w wiązce naddźwiękowej - w kierunku kwantowego splątania atomów
2015 Krystian Sycz doktorska Dynamika stanów superpozycji zimnych atomów 85Rb
2015 Put Piotr licencjacka Własności i zastosowania światłowodów mikrostrukturalnych
2015 Tomasz Bogusiak licencjacka Wytwarzanie i charakterystyka falowodów z nanocząstkami srebra
2015 Marcin Piotrowski doktorska Zastosowania metrologiczne zimnych atomów pułapkowanych optycznie
2015 Artur Stabrawa doktorska Nieliniowe zjawiska optyczne w ultra-zimnych atomach rubidu
2015 Paulina Komorek licencjacka Centra barwne w diamentach i ich zastosowanie w biologii i w medycynie
2016 Anna Kozińska doktorska Fotoreaktywność i efektywność fotodynamiczna nowej generacji fotosensybilizatorów w układach modelowych i komórkowych
2017 Mariusz Mrózek doktorska Mikrofalowa spektroskopia saturacyjna w centrach barwnych NV− w diamentach
2017 Irena Rodzoń licencjacka Optyczne pomiary pól biomagnetycznych
2017 Piotr Put magisterska Układ pomiarowy do badania materiałów metodą rezonansu magnetycznego w zerowym polu
2017 Daniel Rudnicki doktorska Podłużna relaksacja spinowa w centrach barwnych azot - wakancja w diamencie
2018 Ada Umińska doktorska Nonlinear optics experiments with rubidium-filled fibre-optics structure
2018 Irena Rodzoń magisterska Mapowanie pól biomagnetycznych
2018 Wojciech Talik licencjacka Charakterystyka procesów relaksacyjnych w komórkach z parami atomowymi
2018 Julia Sudyka doktorska Przesuniecia poziomów energetycznych w precyzyjnej magnetometrii atomowej
2018 Tomasz Krehlik licencjacka Badanie centrów barwnych NV- w diamencie- zastosowanie środowiska Qudi
2018 Konrad Sumara licencjacka Detekcja kwantowa z wykorzystaniem centrum NV‾ w diamencie
2019 Franciszek Sobczuk magisterska Spektroskopia wysokiej zdolności rozdzielczej z użyciem spektrometru i interferometru Fabry’ego-P´erota w zastosowaniu do impulsowych źródeł światła
2019 Krystian Puczka magisterska Development of experimental set-up for spectroscopy of van der Waals molecules - from controlled excitation to efficient detection of fluorescence